Vann og miljø

Vann og miljø

Hvordan vi håndterer overvannet fremover vil være viktig for å tilpasse oss det nye klimaet.

Prosjektering av overvannshåndtering omfatter innhenting av nedbørsdata, beregninger av nedbørsmengde, beregninger av infiltrasjonsevne, strømningsberegninger i renner/rør, dimensjonering av fordrøyningsløsninger av egnet type, utarbeidelse av tegninger for trinn 1, 2, 3. Prosjekteringen gjøres i henhold til aktuell kommunes va-norm og eventuelle overvannsplaner.
Overvann fra urbane områder kan frakte med seg partikler, næringssalter, oljer tungmetaller og andre miljøgifter fra bygningsmasser, overflatedekker, trafikk, bygningsmasser og atmosfærisk nedfall. Det finnes flere tekniske fordeler ved åpen overvannshåndtering, løsningene kan i flere tilfeller oppnå rensing gjennom infiltrasjon, filtrering, sedimentasjon opptak og nedbrytning i planter.

Det er viktig å se langsiktig og tilpasse seg et klima i endring,  et tiltak er å håndtere overvannet lokalt ved infiltrasjon, fordrøyning og sikre åpne trygge flomveier. Ved å redusere tette flater i urbane områder opprettholder man overvannets naturlige håndtering og unngår overbelastning av eksisterende ledningsnett.

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning